>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:14


  tick  ارزیابی اثر آلودگی خوریات ماهشهر بر کبد ماهیان شانک زردباله (Achanthopagrus Latus) و بیاح (Abu Liza) با استفاده از بیومارکر هیستوپاتولوژی - صفحه:1-10

  tick  بررسی اثرات ناشی از افزایش شوری آب بر برخی از فاکتورهای خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:45-56

  tick  بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی حلواسیاه (Parastroma Teusniger) به منظور بهینه سازی فصل صید در آبهای دریای عمان - صفحه:57-66

  tick  بررسی تغییرات فصل پاییز ذخایر ماهیان خاویاری درآب های ایرانی دریای خزر در 1382 و 1388 - صفحه:21-28

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک (Liza Saliens) در سواحل استان گیلان وگلستان با استفاده از روش توالی یابی Dna میتوکندری - صفحه:37-44

  tick  بررسی کلروفیل A و کاروتنوئیدها در ریز جلبک اسپیرولینا - صفحه:67-73

  tick  تخمین پارامترهای رشد ماهی صبور (Tenualosa Ilisha) در استان خوزستان با استفاده از روش های مختلف برنامه Elefan موجود در نرم افزار Fisatii - صفحه:11-20

  tick  مطالعه امکان سازگاری ماهی پافر (Tetraodon Biocellatus) به محیط آب شیرین - صفحه:29-36
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved