>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Multidisciplinary Care   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:1


  tick  اثر بخشی آموزش مهارت های توانمندسازی روان شناختی بر استرس شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 1394 - صفحه:23-35

  tick  اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر شادکامی و سلامت روان دانشجویان پرستاری - صفحه:12-22

  tick  بررسی تاثیرحمایت تلفنی بر رضایت مندی زنان از مراقبت های پس از زایمان - صفحه:36-46

  tick  بررسی رابطه رعایت آیین اخلاق حرفه ای پرستاران با کیفیت ارائه مراقبت از دیدگاه بیماران - صفحه:1-11

  tick  بررسی عوامل موثر بر سطح اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران بالینی - صفحه:76-86

  tick  تاثیر اجرای یک برنامه حمایتی آموزشی بر اطلاعات شیردهی و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شهرکرد سال 91 - صفحه:67-75

  tick  مقایسه تاثیر 2 روش آموزش بیمارمحور و خانواده محور (مبتنی بر الگوی توانمندسازی) بر شاخص های آزمایشگاهی بیماران دیابتی نوع دو - صفحه:87-98

  tick  مقایسه داروی گیاهی سنبل الطیب با دیازپام بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور - صفحه:58-66

  tick  مقایسه دیدگاه بیماران و پرسنل اتاق عمل از میزان رعایت حریم خصوصی بیماران - صفحه:47-57
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved