>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری تجربی   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر مکمل جلبک سارگاسوم (Sargassum Ilicifolium) بر رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی بدن ماهی طلال (Rastrelliger Kanagurta) - صفحه:143-151

  tick  اثرات سطوح مختلف عصاره زیره سبز بر عملکرد رشد و تغذیه ماهی جوان کپور معمولی Cyprinus Carpio - صفحه:23-34

  tick  ارزیابی میزان سطح مطلوبیت زیستگاه آهو (Gazella Subgutturosa) با استفاده از مدل Mce (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده کالمند بهادران در استان یزد) - صفحه:83-91

  tick  بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان و گیاهان تالاب سولدوز در راستای اهداف حفاظتی - صفحه:69-82

  tick  تاثیر زایمان طبیعی و سزارین بر زردی نوزادان و اثرات فاکتورهای گروه خون و جنسیت نوزاد بر آن - صفحه:107-117

  tick  تاثیر عصاره آزاد و انکپسوله رازیانه (Foeniculum Vulgare) بر رفتار استافیلوکوکوس اورئوس و برخی پارامترهای میکروبی و شیمیایی در فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) نگهداری‌شده در 4 درجه سانتی‌گراد - صفحه:11-22

  tick  تعیین الگوی پراکنش و برآورد فراوانی نسبی خرس قهوه‌ای (Ursus Arctos Syriacus) دراستان فارس در جنوبی‌ترین دامنه توزیع خود در ایران - صفحه:35-44

  tick  تغییرات شاخص‌های متابولیسمی بچه ماهی سفید دریای خزر در مواجهه حاد و نیمه‌مزمن با ترکیبات نانوذرات اکسید مس و نانوکلوئیدنقره - صفحه:51-67

  tick  تنوع و انتشار خفاش در برخی غارهای استان فارس - صفحه:131-142

  tick  خاصیت ضدسرطانی عصاره اتانولی ریشه عنصل بر سلول‌های سرطانی هلا در محیط کشت - صفحه:45-50

  tick  زیست‌شناسی زادآوری حواصیل شب (Nyctiocorax Nyctiocorax) در جزیره علی سیاه رودخانه کارون - صفحه:119-129

  tick  نخستین مطالعه ساختار سنی، الگوی رشد و سن اولیه تولیدمثل در جمعیت‌های گونه قورباغه مردابی (Pelophylax Ridibundus) در زیستگاه‌های شمالی و جنوبی استان خوزستان - صفحه:93-105
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved