>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بحران   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ایجاد مدل تعاملی اطلاعات و فعالیت‏های ذی‏نفعان مدیریت بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان، مطالعه‏‏ ی موردی: ایران‏ خودرو - صفحه:23-36

  tick  بررسی و حل مسئله‏ ی امدادرسانی دوسطحی نقاط آسیب‏ دیده از بحران - صفحه:5-22

  tick  تحلیل اولویت مکانی پایگاه های پشتیبان مدیریت بحران زلزله بر مبنای استاندارد طبقه بندی زمین مرجع کاربری ها با استفاده از روش تاپسیس، (مطالعه ی موردی: ناحیه ی 1 منطقه ی 6 شهرداری تهران) - صفحه:55-72

  tick  تخمین آسیب‏ پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تاکید بر فاصله از تاسیسات شهری با روش منطق فازی - صفحه:47-54

  tick  راهبرد‌های بهینه‌ی دفاع از سامانه‌های حسّاس با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان - صفحه:85-94

  tick  سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‏ ها در شهر یزد - صفحه:37-46

  tick  سنجش ظرفیت های تاب آوری در مجموعه ی شهری قزوین - صفحه:73-84

  tick  مقایسه‏ ی رتبه‏ بندی عوامل موثر در مدیریت خطر زنجیره‏ ی تامین به روش الکتر I فازی و روش نمونه‎گیری جک‏ نایف همراه با تحلیل بازه ‏ای - صفحه:107-117

  tick  مکان‌یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با فرض احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران - صفحه:95-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved