>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بحران   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:2


  tick  اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزه ‏ای‎ منطقه‏ ای‎ با استفاده از مدل بهینه‎سازی‎ تصادفی‎ و یقینی مطالعه‌ی موردی: شهر تهران - صفحه:77-94

  tick  ارزیابی خطر و خسارت ناشی از پدیده‌ی روانگرایی خاک مطالعه‌ی موردی: شهرستان گرگان در استان گلستان - صفحه:25-32

  tick  ارزیابی میزان حساسیت دارایی‌ها و پهنه‌های شهری با استفاده از تحلیل اندرکنشی با رویکرد برنامه‌ریزی شهری - صفحه:33-41

  tick  بررسی عوامل موثر بر مشارکت نیروهای داوطلب مردمی در زمان بحران - صفحه:5-13

  tick  تعیین و رتبه‌بندی تهدیدات انسان‌ساخت عمدی در اجزای اصلی ایستگاه‌های مترو - صفحه:65-75

  tick  مدل لجستیک امدادرسانی برای کاهش تلفات پس از زلزله در ابعاد بسیار بزرگ و واقعی - صفحه:51-64

  tick  معیارهای توسعه‌ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران مطالعه‌ی موردی: پادگان دوشان‌تپه - صفحه:15-24

  tick  مقایسه‌ی ظرفیت‌های نظام ساختمانی Lsf با Icf برای ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله - صفحه:43-50
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved