>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:3


  tick  ارتباط بین چرخه‌های شناختی و حسی مطرح شده در نظریه بیوریتم با عملکرد ورزشی - صفحه:13-28

  tick  ارتباط سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیم های منتخب دانش آموزی پسر شهر ارومیه - صفحه:51-62

  tick  تاثیر اضطراب قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی بر کنترل تعادل در افراد ورزشکار و غیرورزشکار - صفحه:93-102

  tick  تاثیر تمرین های هوازی بر خلق بیماران سندرم روده تحریک پذیر - صفحه:63-72

  tick  تاثیر پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون - صفحه:29-38

  tick  تطابق و عدم تطابق بین تسلط فراانگیزشی و نوع ورزش: رویکرد نظریه بازگشتی - صفحه:73-80

  tick  تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی چند بعدی ورزشی-2 - صفحه:103-118

  tick  رابطه بین استحکام روانی و راهبردهای روان شناختی در دانشجویان ورزشکار - صفحه:39-50

  tick  مقایسه ویژگی‌های شخصیتی خودپایی و هیجان‌خواهی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه - صفحه:81-92

  tick  نقش امید در تعامل با جنسیت در خودکارآمدی ورزشکاران - صفحه:1-12
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved