>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ویژگی‌های شخصیتی خودپایی و هیجان‌خواهی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه  
   
نویسنده خلجی حسن ,گل محمدی بهروز ,کلانتری فهیمه
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:81 -92
چکیده    هدف ‌پژوهش ‌حاضر ‌مقایسه ویژگی‌های شخصیتی خودپایی و هیجان‌خواهی‌‌ ورزشکاران نخبه و غیرنخبه می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش را 127 نفر از زنان ورزشکار استان سمنان با دامنه سنی 30-16 سال (62 نفر ورزشکار نخبه عضو تیم‌های ملی و لیگ برتر و 65 نفر ورزشکار غیرنخبه عضو تیم‌های حاضر در لیگ دسته 2 کشور) تشکیل می‌دادند که به صورت داوطلبانه در تکمیل پرسش‌نامه همکاری کردند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس‌رویدادی با طرح علی ـ ‌‌مقایسه‌ای و همچنین روش توصیفی از نوع همبستگی ‌است. ابزار گردآوری این پژوهش شامل فرم جمع آوری اطلاعات ‌فردی و پرسش نامه های خودپایی ‌اشنایدر و هیجان‌خواهی‌‌‌ آرنت بود. برای تلخیص اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌ها از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی نظیر تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی توکی، آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد؛ بین متغیر خودپایی و هیجان‌خواهی‌‌ ورزشکاران (نخبه و غیرنخبه) تفاوت مثبت معناداری وجود دارد.اگرچه بین خودپایی و هیجان‌خواهی ورزشکاران نخبه تفاوت معنا‌داری به دست نیامد ولی در مقابل، بین خودپایی و هیجان‌خواهی ورزشکاران غیرنخبه همبستگی معناداری مشاهده شد. بین متغیر خودپایی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه نیز تفاوت معنادار بود. بدین معنا که خودپایی ورزشکاران نخبه بیشتر از ورزشکاران غیرنخبه به‌دست آمد و در انتها بین متغیر هیجان‌خواهی‌‌ ورزشکاران نخبه و غیرنخبه ارتباط معناداری گزارش شد و میزان هیجان‌خواهی ورزشکاران نخبه فراتر از ورزشکاران غیرنخبه بود.
کلیدواژه خودپایی ,هیجان‌خواهی‌‌ ,ورزشکاران نخبه ,ورزشکاران غیرنخبه
آدرس دانشگاه اراک, ایران, دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه اراک, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved