>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی چند بعدی ورزشی-2  
   
نویسنده زمانی آزیتا ,زیدآبادی رسول ,متشرعی ابراهیم
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:103 -118
چکیده    کمال گرایی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی است که به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آن ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسش نامه کمال گرایی ورزشی-2 دان و همکاران بود. بدین منظور و برای تایید روایی سازه پرسش نامه، 420 ورزشکار زن و مرد با سطوح مختلف مهارتی (مبتدی، غیرنخبه و نخبه) در 10 رشته ورزشی تیمی و انفرادی، به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسش نامه ها را تکمیل کردند. روش اجرا بدین شکل بود که ابتدا با استفاده از روش باز ترجمه، سه متخصص روان شناسی ورزش و سه متخصص آموزش زبان انگلیسی پرسش نامه را به فارسی ترجمه کردند. برای تعیین روایی سازه پرسش نامه از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، همسانی درونی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی زمانی سوالات از ضریب همبستگی درون طبقه ای به روش آزمون مجدد با دو هفته فاصله، استفاده شد. نتایج، حاکی از عدم پرازش مطلوب مدل اولیه مقیاس کمال گرایی ورزشی2 و در نتیجه عدم تایید روایی سازه مدل اندازه گیری اولیه (42 سوالی) بود اما پس از حذف 3 سوال، مدل دوم اندازه گیری با 39 سوال، از شاخص های برازندگی (06/0rmsea=، 91/0= cfi، 90/0tli=)، همسانی درونی و پایایی زمانی قابل قبولی برخوردار شد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی تعدیل شده مقیاس کمال گرایی ورزشی-2 می باشد. در نتیجه از نسخه فارسی تعدیل شده مقیاس کمال گرایی ورزشی2 می توان به عنوان ابزاری برای مطالعه و ارزیابی ویژگی های صفات شخصیتی ورزشکاران ایرانی بهره گرفت.
کلیدواژه کمال گرایی ورزشی ,روایی سازه ,همسانی درونی ,پایایی زمانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved