>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1397 - دوره: - شماره:26


  tick  اثربخشی آموزش کوتاه‌ مدت آگاهی موقعیتی بر تنظیم شناختی هیجانی و نمرات تیراندازی با تفنگ بادی - صفحه:167-179

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تاب آوری و خودکار‌آمدی تمرینی ورزشکاران نوجوان - صفحه:91-107

  tick  اثربخشی تمرینات ایروبیک به همراه موسیقی بر استرس، اضطراب و افسردگی کودکان با اختلال رفتاری درون‌ریز - صفحه:61-77

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی و خودکارآمدی شغلی مربیان تربیت بدنی - صفحه:45-60

  tick  ارتباط سرسختی‌ذهنی با فرسودگی ورزشی در ورزشکاران آسیب‌دیده حرفه‌ای - صفحه:133-151

  tick  تاثیر جنسیت و ریتم شبانه‌روزی بر عملکرد حافظه حرکتی و انگیزه پیشرفت در جوانان - صفحه:195-212

  tick  تاثیر فشار نظارت بر تصمیم‌گیری و ارتباط آن با بازپردازش ویژۀ تصمیم در ورزشکاران ماهر تنیس روی میز - صفحه:1-19

  tick  تاثیرآموزش راهبردهای یادگیری و دشواری تصمیم بر میزان دقت ضربه فورهند تاپ اسپین تنیس روی میز - صفحه:77-91

  tick  تحلیل جرم شناختی تئوری ناکامی – پرخاشگری در خشونت تماشاگران فوتبال - صفحه:151-167

  tick  تغییرات بازنمایی ذهنی بر اثر تمرین تصادفی و مسدود - صفحه:179-196

  tick  سهم نسبی استحکام ذهنی در تبیین عملکرد ورزشی تحت فشار بازیکنان ماهر بدمینتون - صفحه:19-31

  tick  کمال‌گرایی، فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران: نقش میانجی تئوری خودمختاری - صفحه:121-133

  tick  مقایسه مهارت‌های تصویرسازی دیداری و حسیحرکتی در داوران کم‌اشتباه و پُراشتباه فوتبال - صفحه:213-228

  tick  هیجان ورزشی و کارایی جمعی در ورزشکاران سالم و معلول - صفحه:31-45

  tick  پیش‌بینی اجرای پومسه تکواندو بر اساس نمرات حافظه کاری - صفحه:107-120
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved