>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی و خودکارآمدی شغلی مربیان تربیت بدنی  
   
نویسنده زارعی سلمان ,ارشد حسینی اعظم السادات
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1397 - شماره : 26 - صفحه:45 -60
چکیده    پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمانگری مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر استرس‏‏شغلی و خودکارآمدی شغلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش مربیان تربیت بدنی شنا، والیبال و بسکتبال اداره تربیت بدنی شهر قم بود. در این پژوهش ‏آزمایشی، 30 نفر به روش نمونه گیری دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه برنامه درمان را دریافت کرد و گروه کنترل برنامه ای را دریافت نکردند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استرس شغلی و خودکارآمدی شغلی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در استرس شغلی و خودکارامدی شغلی تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که استفاده از فنون مبتنی بر ذهن اگاهی بر کاهش استرس شغلی و افزایش خودکارمدی شغلی مربیان تربیت بدنی موثر است.
کلیدواژه درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی، استرس شغلی، خودکارآمدی شغلی
آدرس دانشگاه لرستان, مرکز آموزش عالی نورآباد, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه روانشناسی عمومی, ایران
 
   The Effectiveness of MindfulnessBased Therapy on Job Stress and Job Selfefficacy of Physical Education Instructors  
   
Authors arshad hoseini azamossadat ,zarei salman
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved