>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1396 - دوره: - شماره:22


  tick  اثر محرومیت از خواب بریادگیری مهارت حرکتی ظریف و درشت در دانشجویان پسر - صفحه:113-130

  tick  بررسی روابط علی جو انگیزشی با اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی ادراک‌شدۀ دانشجویان دختر فوتسالیست - صفحه:71-86

  tick  تاثیر آموزش مهارت ایروبیک بر شبکۀ موقعیت‌یابی توجه - صفحه:47-58

  tick  تاثیر انسداد تحت‌فشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز - صفحه:145-156

  tick  تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی آشکار بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال - صفحه:59-70

  tick  تاثیر سطوح مختلف خستگی ذهنی بر ظهور مهارت برجسته پرتاب آزاد بسکتبال دانشجویان پسر - صفحه:1-14

  tick  زمان‌سنجی تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیرماهر - صفحه:15-30

  tick  نقش تصویر بدنی در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی (مطالعۀ موردی: دانشگاهیان دانشگاه مازندران) - صفحه:87-98

  tick  نقش میانجی خودکارآمدی در مزیت‌های یادگیری منتسب به تمرین دوتایی و انفرادی - صفحه:131-144

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامه تنظیم رفتار ورزشی - صفحه:31-46

  tick  پیش‌بینی تحلیل‌رفتگی ورزشی بر اساس اضطراب رقابتی، کمال‌گرایی ورزشی و تکانش‌گری در ورزشکاران حرفه‌ای - صفحه:99-112
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved