>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامه تنظیم رفتار ورزشی  
   
نویسنده احمدی نصور ,عبدلی بهروز ,رضوانی مرضیه
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1396 - شماره : 22 - صفحه:31 -46
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های روان سنجی نسخۀ فارسی پرسش نامه تنظیم رفتار ورزشی بود. در مجموع، 522 ورزشکار (223 مرد، 299 زن) با دامنۀ سنی 44-16 سال پرسش نامه را تکمیل کردند. برای برآورد همسانی درونی امتیازات هر خرده‌مقیاس‌ از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی زمانی سوالات از روش آزمون آزمون مجدد مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان‌دهندۀ عدم برازش مطلوب مدل اولیۀ این مقیاس (24 سوالی) بود. در ادامه، پس از حذف دو عامل، پایایی و روایی مقیاس تائید شد. در نتیجه، از نسخه فارسی پرسش نامه تنظیم رفتار ورزشی (مدل تعدیل شدۀ 16 سوالی) می توان به عنوان یک ابزار مناسب برای ورزشکاران در جامعۀ ایرانی استفاده کرد.
کلیدواژه تنظیم متمایل به درون، تنظیم خودپذیر، تنظیم درآمیخته، انگیزش درونی، روایی، پایایی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
   Psychometric Properties of Persian Version of the Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ)  
   
Authors Abdoli Behrooz ,Rezvani Marziyeh ,Ahmadi Nassour
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved