>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر محرومیت از خواب بریادگیری مهارت حرکتی ظریف و درشت در دانشجویان پسر  
   
نویسنده حبیبی وحید ,بهرامی علیرضا ,خلجی حسن
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1396 - شماره : 22 - صفحه:113 -130
چکیده    هدف پژوهش بررسی اثر محرومیت ازخواب بر یادگیری مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت دانشجویان پسر بود. در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش ازمون پس آزمون60 دانشجوی پسر غیر ورزشکار انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه 30 نفره توزیع شدند. بعد از پیش‌آزمون در روز اول ودوم آزمودنی‌ها به یادگیری و تمرین مهارت‌های ظریف و درشت پرداختند. درشب اول ودوم گروه‌های کنترل درخواب طبیعی وگروه‌های آزمایشی به ترتیب چهار و شش ساعت از خواب محروم شدند. صبح روز سوم پس‌آزمون به عمل آمد. نتایج نشان داد شش ساعت محرومیت از خواب موجب کاهش یادگیری مهارت ظریف شدو چهاروشش ساعت محرومیت از خواب بر یادگیری مهارت درشت اثر نداشت.بنابراین یادگیری مهارت‌های حرکتی ظریف با ساعات بیشترمحرومیت ازخواب آسیب بیشتری می‌بیند و فراگیران این مهارت‌ها باید از خواب منظمی برخوردار باشند.
کلیدواژه محرومیت از خواب، یادگیری حرکتی، تحکیم حافظه، مهارت حرکتی
آدرس دانشگاه اراک, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم ورزشی, گروه رفتار حرکتی و روا‌ن‌شناسی ورزش, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم ورزشی, گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزش, ایران
 
   Effect Sleep Deprivation on Learning of Fine and Gross Motor Skill in Male Students  
   
Authors Bahrami Alireza ,Khalaji Hasan ,Habibi Vahid
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved