>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و توسعه گردشگری   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:38


  tick  ارزیابی عوامل موثر بر رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری (موردپژوهی: پارک آب‌ وآتش تهران) - صفحه:35-57

  tick  تقاضای اقامتگاه‌ ‌بوم‌گردی مبتنی بر درک مزایای آن برای مقصد و هنجارهای ذهنی گردشگر: تاکیدی بر لزوم بازاریابی معنوی (مطالعه موردی: اقامتگاه های بوم گردی شهر یزد) - صفحه:125-144

  tick  رقابت پذیرسازی شهرهای گردشگری ایران - صفحه:225-247

  tick  رهیافت برند سازی شهری در فرآیند نقش پذیریِ گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای کوچک استان کردستان) - صفحه:199-224

  tick  شناسایی عوامل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران - صفحه:87-102

  tick  عوامل موثر بر تجربه گردشگران خارجی شهر تهران (مورد مطالعه: سایت تریپ ادوایزر) - صفحه:145-164

  tick  مطالعه پیشران های انسانی توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی مورد پژوهی: شهرستان شاهرود - صفحه:7-33

  tick  نقش تعدیل گری انتشار گاز دی اکسید کربن در تاثیر گردشگری بین‌الملل بر رشد اقتصادی( تحلیلی از مدل های Gmm وFmols) - صفحه:103-123

  tick  نقش شاخص‌های سبز رشد هوشمند شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان - صفحه:59-86

  tick  یادگیری سیاستی در سیاست گذاری عمومی گردشگری با رویکرد فرایندی - صفحه:165-197
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved