>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت منابع سازمانی   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:2


  tick  ارائه مدلی از عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی زنجیره تامین لارج با استفاده از رویکرد فراترکیب - صفحه:165-186

  tick  ارتباط کارکردهای مدیریت منابع انسانی و ستاده‌های سازمانی: پژوهش فراتحلیل - صفحه:145-163

  tick  استثنایی در کشورداری که نبایستی به قاعده تبدیل شود - صفحه:187-191

  tick  تاثیر تغییر ویژگیهای شخصیتی مدیران عالی سازمان بر جو سازمانی - صفحه:91-113

  tick  تاثیر گروه خونی بر بطالت اجتماعی با نقش میانجی تیپ شخصیتی دیسک (موردمطالعه: کارکنان شرکت شاتل تهران) - صفحه:65-89

  tick  تحلیل اثر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت آن در سازمان‌های خدماتی با رویکرد فراتحلیل - صفحه:1-19

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات روش‌شناختی در مطالعه رابطه شیوه‌های مدیریت منابع انسانی با پیامدهای عملکردی - صفحه:41-63

  tick  شناسایی، رتبه‌بندی و مدل‌سازی عوامل موثر بر عدم اجرای مسئولیت اجتماعی - صفحه:115-143

  tick  واکاوی آینده نظم پولی جهانی و تاثیرات آن بر نظام بانکداری بین‌الملل ایران - صفحه:21-40
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved