>
Fa   |   Ar   |   En
   شناخت اجتماعی   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی یکپارچه بر میزان ادراک بیماری و شدت بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:107-119

  tick  بررسی رابطه سیستم‌ های مغزی رفتاری و اعتیاد به اینترنت با نقش واسطه‌ای احساس تنهایی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان - صفحه:26-51

  tick  تاثیر مداخله های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس تنهایی و کمرویی دانشجویان - صفحه:94-106

  tick  رابطه بین چشم انداز زمان با جهت گیری هدف، تعلل تحصیلی و پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه خلیج فارس - صفحه:52-71

  tick  سبک ‌های تصمیم‌ گیری و ذهن آگاهی و ذهن‌ خوانی: مطالعه ارتباط این سازه‌ ها در یک گروه غیر بالینی - صفحه:120-135

  tick  شناخت اجتماعی و رضایت از تحصیل: نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت - صفحه:136-154

  tick  طراحی و تدوین برنامه آموزش حل‌ مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش ‌آموزان سرآمد - صفحه:9-25

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش های همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای - صفحه:72-93

  tick  پیش ‌بینی تحریف های شناختی بر اساس باورهای غیرمنطقی و همجوشی شناختی - صفحه:168-180

  tick  پیش‌ بینی سبک‌ های تصمیم‌ گیری مصرف‌ کنندگان با استفاده از سیستم ‌های فعال ‌سازی و بازداری رفتاری مغزی - صفحه:155-167
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved