>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی اثر سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده روی فعالیت عوامل فتوسنتزی ‏نهال‌های زردآلو - صفحه:193-202

  tick  بررسی و تحلیل تولید درمنه‌زارها بر اساس شاخص‌های خشکسالی هواشناسی، ‏مطالعه موردی: استان اصفهان - صفحه:210-220

  tick  تاثیر پوشش گیاهی بستر آبراهه بر هیدرولیک جریان و فرم بستر - صفحه:182-192

  tick  تغییرپذیری مکانی سیل‌خیزی با استفاده از روش عکس‎‌العمل سیل واحد در ‏حوزه آبخیز خانمیرزا - صفحه:128-139

  tick  طبقه‌بندی مورفولوژیکی رودخانه قزل‌اوزن سفلی و روند تغییرات آن - صفحه:152-164

  tick  کاربرد روش ‏Vikor‏ در مدیریت و برنامه‌ریزی اجرای بندهای سنگیملاتی در ‏حوزه آبخیز یخلقان ماکو - صفحه:140-151

  tick  مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی - صفحه:203-209

  tick  پهنه‌بندی فرسایش خاک با استفاده از مدل ‏Rusle 3d، مطالعه موردی: حوزه ‏آبخیز کن - صفحه:165-181

  tick  گزارش فنی: ارزیابی روش‌های استدلالی، ‏Scs‏ و سیپرسکریک برای تعیین ضریب رواناب ‏حوضه‌های با مساحت کمتر از 50 کیلومتر مربع استان مازندران - صفحه:236-247

  tick  گزارش فنی: محدودیت توسعه کاربری سکونتگاهی ناشی از سیلاب و ضریب رواناب در ‏چارچوب آمایش سرزمین، مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت گرگان - صفحه:221-235
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved