>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:1


  tick  منطقه‌بندی حوزه‌های آبخیز با استفاده از ترکیب نگاشت‌های خود سازمانده و الگوریتم فازی C-Means - صفحه:27-41

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر میزان رس موجود در مصالح کناره رودخانه در فرسایش ‏کناری رودخانه - صفحه:77-84

  tick  بررسی تاثیر تغییرات زاویه همگرایی دیواره‌های هادی بر عملکرد هیدرولیکی ‏سرریز اوجی با قوس در پلان - صفحه:64-76

  tick  بررسی زمین‌لغزش‌ها با استفاده از شاخص‌های مورفوتکتونیک - صفحه:98-108

  tick  بررسی صحرایی تاثیر انتخاب مناسب شیب حد در کاهش هزینه احداث بندهای ‏اصلاحی - صفحه:109-115

  tick  بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در ‏شیارهای زراعت گندم دیم - صفحه:1-14

  tick  تاثیر بادهای فرساینده بر مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای دشت سمنان - صفحه:53-63

  tick  تلفیق منطق فازی و روش‌های زمین‌آماری در تهیه نقشه عنصر مس متاثر از ‏خصوصیات شیمیایی، مطالعه موردی: خاک تالاب انزلی - صفحه:42-52

  tick  توسعه مدل یکپارچه منابع آب ‏Weap‏ برای مدل‌سازی شرایط خشکسالی - صفحه:85-97

  tick  پاسخ رسوب‌نمود و حلقه‌های سنجه رسوب به نوع و توزیع مکانی کاربری‌ اراضی - صفحه:15-26
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved