>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:3


  tick  ارزیابی مدل‌های برآورد بار کف رودخانه به‌منظور معرفی مدل مناسب، مطالعه موردی: رودخانه حبله‌رود - صفحه:577-589

  tick  بررسی تغییرات اقلیمی حوضه کرخه با استفاده از ریزمقیاس نمایی دینامیکی - صفحه:563-576

  tick  بررسی کارایی توابع هدف مبتنی بر منحنی تداوم جریان و معیارهای ارزیابی آماری در واسنجی مدل‌های هیدرولوژیک - صفحه:548-562

  tick  تحلیل زمانی و مکانی خشک‌سالی با استفاده از شاخص‌های خشک‌سالی و گشتاورهای خطی در حوضه بویین اصفهان - صفحه:625-637

  tick  تخمین جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل‌های هوشمند، مطالعه موردی: رودخانه مهاباد - صفحه:614-624

  tick  تعیین کمینه جریان زیست‌محیطی از سدها مبتنی بر کیفیت آب، مطالعه موردی: رودخانه طالقان - صفحه:525-533

  tick  تغییرات مکانی-زمانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز معرف خامسان با استفاده از مدل Rusle - صفحه:534-547

  tick  مقایسه مقدار ذخیره کربن خاک در گونه‌های پهن‌برگ و سوزنی‌برگ، مطالعه موردی: آبخوان کوهدشت - صفحه:602-613

  tick  پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی Hec-Ras در رودخانه سرباز استان سیستان و بلوچستان - صفحه:590-601

  tick  پیش‌بینی مورفولوژی رودخانه‌ها و سیلاب منطقه دشتیاری برای افق 2030 - صفحه:638-649
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved