>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:1


  tick  اثر مورفوتکتونیک دشت ساحلی زاگرس بر نحوه استقرار تپه‌های ماسه‌ای غرب جلگه استان خوزستان - صفحه:259-269

  tick  ارزیابی خطا و عدم قطعیت در ریزمقیاس گردانی Sdsm و شبکه عصبی مصنوعی (برخی از ایستگاه‌های شمالی کشور) - صفحه:340-350

  tick  ارزیابی خطر زوال پوشش گیاهی با استفاده از الگوی جدید Nidlts و Gis، مطالعه موردی: حوضه تنگ بستانک، استان فارس - صفحه:1-19

  tick  ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار به‌منظور انتخاب موقعیت‌های مناسب برداشت مصالح رودخانه‌ای، مطالعه موردی: رودخانه تالوار - صفحه:153-165

  tick  ارزیابی و تخمین نسبت بار کف به بار کل رسوبی در رودخانه‌های با بستر شنی با استفاده از روش‌های کلاسیک و هوشمند - صفحه:177-189

  tick  برآورد ارزش حفاظتی منابع آب زیرزمینی حوزه آبخیز الشتر از نگاه روستاییان - صفحه:57-71

  tick  بررسی آزمایشگاهی سرعت مهاجرت و توسعه پیچان‌‎رودها با رخداد تغییر ناگهانی شیب در پایین‌دست - صفحه:270-281

  tick  بررسی اثر احتمالی گرد و غبار روی بارش استان خراسان رضوی - صفحه:190-200

  tick  بررسی تغییرات زمانی و مکانی فصل برفی و تاریخ‌های آغاز و پایان آن در منطقه کوهستانی زاگرس - صفحه:86-106

  tick  بررسی روند پیشروی خندق‌های دائمی در حوزه آبخیز خرم‌بید استان فارس - صفحه:318-329

  tick  بررسی شاخص‌های اجتماعی موثر در عدم مشارکت مردمی در طرح‌های منابع طبیعی با کاربرد روش Ahp و آزمون‌های ناپارامتریک - صفحه:330-339

  tick  بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان حوزه آبخیز منج-بیدله شهرستان لردگان در فعالیت‌های آبخیزداری - صفحه:166-176

  tick  ترکیب‌های بهینه متغیرهای هیدرولوژی برای مدل‌سازی بار رسوب معلق روزانه در حوزه آبخیز کرج - صفحه:228-243

  tick  تعیین حوزه‌‏های آبخیز همگن با استفاده از الگوریتم جستجوی موجودات هم‌‏زیست - صفحه:201-214

  tick  روابط مورفومتریک آبکندهای استان ایلام - صفحه:244-258

  tick  کاربرد روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین در پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی - صفحه:107-124

  tick  کاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاری - صفحه:125-136

  tick  مقایسه کارایی الگوریتم Dds با الگوریتم ژنتیک و تکامل تصادفی جوامع در بهینه‌سازی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی یکپارچه Hymod - صفحه:137-152

  tick  مقایسه کارایی سامانه‌های سطوح آبگیر در استحصال آب در استان کرمانشاه - صفحه:20-29

  tick  مکان‌یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی با روش Fuzzy Ahp در استان تهران - صفحه:282-297

  tick  مهارپذیری هدررفت کمی و کیفی خاک ناشی از فرسایش بادی در شرایط آزمایشگاهی از طریق خاک‌پوش‌های گیاهی و پلیمر - صفحه:215-227

  tick  واسنجی فیلترهای رقومی برگشتی بهمنظور تفکیک جریان پایه، مطالعه موردی: حوضه کرخه - صفحه:30-43

  tick  پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز چهل‌چای گلستان به تغییر اقلیم آینده - صفحه:72-85

  tick  پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر دبی ماهانه رودخانه کارون با به‌کارگیری مدل‌های چندگانه خطی - صفحه:44-56

  tick  چشم‌انداز اثرات تغییر اقلیم بر جریان کمینه حوضه کرخه، افق 2070 تا 2100 - صفحه:298-317
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved