>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:4


  tick  آزمون حافظه سیگنال سری زمانی و شبیه‌سازی فرایند بارشرواناب با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی و ترکیب موجک-عصبی - صفحه:1059-1074

  tick  ارتباط الگوی سیمای سرزمین و رسوب در برخی از زیرحوزه‌های آبخیز استان گلستان - صفحه:955-971

  tick  ارزیابی تغییرات فضایی پوشش گیاهی و دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست و مادیس، مطالعه موردی: استان فارس 2017-1986 - صفحه:929-940

  tick  ارزیابی دقت برآورد بارش روزانه پایگاه داده‌های Trmm و Gpm در مقابل داده‌های مشاهده‌ای در ایران - صفحه:972-983

  tick  ارزیابی مدل‌های هوش مصنوعی در مدل‌سازی جریان رودخانه، مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب - صفحه:941-954

  tick  ارزیابی پایداری منابع آب سطحی در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل - صفحه:984-998

  tick  افزایش دقت پیش‌بینی ضریب دبی در سرریزهای لبه‌تیز قوس محور با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی و شبکه هوش مصنوعی - صفحه:891-902

  tick  برآورد کمی اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌سنجی در ناحیه مرئی-مادون‌ قرمز نزدیک - صفحه:1033-1043

  tick  بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر ظرفیت انتقال بار بستر در بسترهای فرسایشی - صفحه:1116-1129

  tick  بررسی اثر تغییر اقلیم بر آبدهی حوزه آبخیز حبله‌رود - صفحه:1140-1153

  tick  بررسی الگوریتم توزیع جریان چند جهته در مقیاس حوزه آبخیز با استفاده از مدل Lapsus - صفحه:829-839

  tick  بررسی تغییرات سطح دریاچه مهارلو و کاربری اراضی حاشیه آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای - صفحه:1130-1139

  tick  بررسی توزیع مکانی رواناب و تغذیه آب زیرزمینی در طبقه‌های اراضی و شیب حوزه آبخیز ونک - صفحه:866-878

  tick  بررسی دقت داده‌های Lidar و رادار در استخراج زیرحوزه‌های آبخیز و مشخصات آن‌ها در مقایسه با روش‌های معمول به‌وسیله مدل رقومی ارتفاع - صفحه:1075-1085

  tick  بررسی غلظت رسوب معلق در دلتای هندیجان با استفاده از تکنیک سنجش ‌از‌ دور - صفحه:999-1015

  tick  تحلیل اثرات مشخصات خاک و پوشش گیاهی بر واکنش‌های هیدرولوژیکی با استفاده از مدل توزیعی Dhsvm، مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌گزی سنندج - صفحه:1086-1100

  tick  تحلیل دقت مکانی تصاویر ماهواره Trmm در برآورد شاخص خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی: کشور ایران - صفحه:903-916

  tick  تحلیل همگنی و روند بارش‌های آستانه با رویکرد آماری ناپارامتری در شمال غرب ایران - صفحه:917-928

  tick  تحلیل پویایی انسجام سازمانی در راستای استقرار حکمرانی حوزه آبخیز، مطالعه موردی: شهرستان سرایان، خراسان جنوبی - صفحه:879-890

  tick  تعیین رتبه رسوبدهی زیرحوزه‌های آبخیز حبله‌رود بر اساس فرسایش‌پذیری سازندهای زمین‌شناسی - صفحه:1101-1115

  tick  تغییر شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه بالخلوچای ناشی از تاثیر ترکیبی تغییر مولفه‌های اقلیمی و احداث سد یامچی اردبیل با استفاده از رویکرد دامنه تغییرپذیری - صفحه:851-865

  tick  شبیه‌سازی کیفیت آبخوان در اثر تهاجم جبهه‌های آب شور با استفاده از مدل Seawat، مطالعه موردی: دشت بابل‌رود - صفحه:840-850

  tick  مدل‌سازی مکانی فرسایش خندقی حوزه آبخیز مهارلو با استفاده از سناریوهای مختلف و الگوریتم وزن واقعه - صفحه:1016-1032

  tick  مدیریت منابع آب سیستان با رویکرد مقابله با پدیده ریزگردها و بیابان‌زایی - صفحه:819-828

  tick  پیش‌بینی دبی ماهانه ورودی به سد بوستان در استان گلستان با استفاده از مدل‌های داده‌کاوی و ترکیبی - صفحه:1044-1058
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved