>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثرات طرح پخش سیلاب بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حاصلخیزی خاک، مطالعه موردی: پخش سیلاب تیغ‌سیاه–هشتبندی در استان هرمزگان - صفحه:71-80

  tick  بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر جریان روزانه رودخانه نوژیان با استفاده از مدل‌های Clues و Wetspa - صفحه:14-27

  tick  بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه‌سازی باران در منطقه حیران اردبیل - صفحه:1-13

  tick  بررسی تاثیر روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی در دقت مدل‌سازی ضریب جریان در حوضه کرخه - صفحه:81-94

  tick  بررسی تاثیر کاربری اراضی و شیب دامنه بر حجم رواناب تولیدی با استفاده از باران ساز مصنوعی در حوزه آبخیز کاکا شرف (لرستان) - صفحه:58-70

  tick  بررسی فرسایش‌پذیری مالچ‌های زیستی در سطوح شیب‌دار با استفاده از شبیه‌سازی بارش - صفحه:108-120

  tick  بهینه‌سازی کاربری اراضی بخشی از دامنه‌های جنوبی حوزه آبخیز اهرچای - صفحه:43-57

  tick  تحلیل فرسایش بادی و تعیین جهت حرکت ماسه‌های روان در دشت خضرآباد یزد - صفحه:95-107

  tick  مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جدا کننده روی کنترل رسوب در دهانه آبگیر - صفحه:28-42

  tick  گزارش فنی: تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی دشت مروست - صفحه:121-132
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved