>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:4


  tick  ارزیابی فعالیت‌های زمین‌ساختی حوزه‌ آبخیز گاوکشک با استفاده از شاخص‌های مورفومتریک - صفحه:371-382

  tick  استفاده از روش‌های تک‌متغیره و چندمتغیره به‌منظور شناسایی داده‌های پرت در منشایابی رسوبات، مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک - صفحه:398-412

  tick  اولویت‌بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت ذینفعان در طرح‌های آبخیزداری بر اساس دیدگاه کارشناسان، منطقه مورد مطالعه: حوزه‌های آبخیز مشرف به شهر تهران - صفحه:441-450

  tick  بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین‌دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز - صفحه:413-425

  tick  راهبردهای توسعه پایدار شهرهای وابسته به حوزه آبخیز بالادست، مطالعه موردی: شهر گرمسار - صفحه:426-440

  tick  روند تغییرات شاخص تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی - صفحه:383-397

  tick  معرفی و کاربرد روش کمی توموگرافی الکتریکی دو بعدی در آشکارسازی حرکت آب و ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری، مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز وردیج، شمال غرب تهران - صفحه:465-478

  tick  مقایسه روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش، مطالعه موردی: حوضه ونک، استان اصفهان - صفحه:451-464

  tick  پایش و تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی پخش سیلاب در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب دهلران - صفحه:479-492

  tick  گزارش فنی: بررسی اثر شاخص بارش استاندارد Spi بر عملکرد تولید گندم در اراضی دیم استان ایلام - صفحه:493-499
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved