>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش مهندسی ایران   
سال:1400 - دوره:23 - شماره:90


  tick  تاثیر پایبندی اساتید به اخلاق حرفه‌ای بر خودکارآمدی و انگیزش دانشجویان (مقایسه‌ای بین دانشجویان مهندسی و غیرمهندسی) - صفحه:49-69

  tick  عوامل موثر بر پذیرش فناوری نسل پنجم در بین دانشجویان ایران - صفحه:131-151

  tick  کاربرد علم داده در آموزش مهندسی شیمی - صفحه:1-25

  tick  مقایسه ادراک اعضای هیئت علمی گروه‌های فنی‌ مهندسی از سودمندی، سهولت، خودکارآمدی و چالش‌های یادگیری از‌ طریق تلفن همراه (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) - صفحه:97-114

  tick  مقایسه انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان فنی مهندسی استعداد درخشان و از طریق آزمون دوره کارشناسی‌ ارشد دانشگاه تبریز - صفحه:27-47

  tick  نقش واسطه‏ای تفکر انتقادی در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان - صفحه:115-130

  tick  هنجارهای اخلاق پژوهشی پژوهشگران حوزۀ مهندسی - صفحه:71-95

  tick  یادداشت معرفی کتاب تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران داستان یک خانه، داستان یک سرزمین (اثر دکتر مقصود فراستخواه) - صفحه:153-156
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved