>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1401 - دوره:14 - شماره:2


  tick  بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و فرسودگی شغلی بهورزان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اراک - صفحه:59-66

  tick  بررسی روایی روش بلند کردن بار به روش Kim-Lhc بر مبنای بارهای بیومکانیکی در ارزیابی سطح ریسک برای وظایف بلند کردن دستی بار:یک مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:34-43

  tick  بررسی شیوع و مقایسه میزان اضطراب پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس بیمارستانی شهر بیرجند در همه گیری کووید-19 - صفحه:1-11

  tick  بررسی فراوانی هپاتیت B و C در رانندگان وسایل نقلیه سنگین در مرکز ایران ( یزد) - صفحه:77-83

  tick  شیوع کمردرد و فاکتورهای موثر بر آن در کارکنان اداری بر مبنای تکنیک‌های عینی و ذهنی - صفحه:23-33

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش مقابله با استرس شغلی با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ادراک تعارض کار- خانواده و رضایت از زندگی بازنشستگان شاغل - صفحه:44-58

  tick  مقایسه عوارض اکستوباسیون بیماران در وضعیت پرون در برابر سوپاین در شاغلین تحت عمل جراحی دیسک کمر - صفحه:67-76

  tick  نقش عوامل متاثر از معماری محیط‌های کاری در شیوع سندرم ساختمان بیمار بین کارکنان ساختمان راه و شهرسازی ارومیه - صفحه:12-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved