>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:1


  tick  اختلالات اسکلتی عضلانی و اقدامات اصلاحی در باغداران انجیرستان استهبان سال1396 - صفحه:18-31

  tick  ارزیابی مشخصه های آنتروپومتری استاتیک کودکان 2 تا 6 سال در مهد کودک و پیش دبستانی های شهر اصفهان و مقایسه با اطلاعات آنترپومتریک بلژیک - صفحه:59-71

  tick  ارزیابی مواجهه پوستی پرسنل بخش های انکولوژی با داروهای شیمی درمانی با استفاده از روش Dream در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال 1394 - صفحه:10-17

  tick  بررسی رابطه بین استانداردهای فضای فیزیکی، تجهیزات، ایمنی و بهداشت بر روی سلامت عمومی پرسنل اتاق عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:32-41

  tick  بررسی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی و ارتباط آن با ناتوانی اندام فوقانی در مونتاژکاران یک صنعت تولید ظروف چینی - صفحه:1-9

  tick  سنجش جیوه ادرار در دانشجویان و اساتید دانشکده دندانپزشکی دارای مواجهه با بخارات جیوه به روش جذب اتمی بخار سرد - صفحه:82-91

  tick  شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی و طبقه بندی سیستم مبتنی بر تئوری سلسه مراتبی فازی: مطالعه موردی در صنعت سیمان - صفحه:42-58

  tick  عارضه یابی و طراحی ارگونومیک ایستگاه کار جوشکاری اکسی گاز به روش Rula. مورد مطالعه: کارگاه های آموزشی - صفحه:72-81
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved