>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی   
سال:1399 - دوره:13 - شماره:1


  tick  ادراک از ساختار سازمانی و نقش آن در پیش‌بینی سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه بیرجند - صفحه:169-194

  tick  ارائه مدل نهادینه کردن تسلط شخصی دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی - صفحه:95-138

  tick  بازنمایی هویت رشتۀ مدیریت آموزشی در ایران با تاکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی - صفحه:225-262

  tick  تاثیر اجرای برنامه درسی با رویکرد وارونه بر یادگیری خودراهبر فراگیران - صفحه:195-224

  tick  تاملی بر انواع رویکردها نسبت به قومیت در ایران و اثرات اجرای آن در نظام آموزشی - صفحه:37-56

  tick  تاملی بر پدیده معلم تاب‌آور؛ پدیدارشناسی نگرش‌ها و تجربیات زیسته معلمان - صفحه:13-36

  tick  تبیین معیارهای مطلوب استقلال دانشگاهی و آثار آن بر آموزش عالی ایران از منظر حقوقی - صفحه:263-282

  tick  دوره کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی در ترازوی تحلیل و نقد - صفحه:139-168

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد با رویکرد تاپسیس فازی از دیدگاه دانشجویان - صفحه:315-348

  tick  ظرفیت نظریه میدان برای توسعۀ الگوهای تحلیلی در عرصۀ آموزش عالی زمینه توسعه الگو: منش‌یابی اعضای هیات علمی در قبال طیف‌های تحصیلی - صفحه:283-314

  tick  واکاوی ادراک و تجارب نو معلمان از فرایند آشناسازی رسمی و غیررسمی در بدو خدمت - صفحه:57-94

  tick  چالش‌های بخش خصوصی آموزش عالی ایران - صفحه:349-378
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved