>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات معماری ایران   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:14


  tick  الگوی تجربۀ فعال در آموزش معماریتدوین مدلی برای کسب دانش عملی طراحی از طریق رویکرد طراحانه به مصادیق معماری - صفحه:5-20

  tick  بازیابی طرح و بازخوانی باغ‌های ناشناخته ایران نمونه موردی: باغ نشاط نیشابور - صفحه:21-46

  tick  روایتِ خانه: روشی برای فهم و بازنمایی مطلوبیتِ تجربۀ زیسته در خانه - صفحه:125-147

  tick  زمینه‌گرایی در آثار معماران غیرایرانی در دورۀ پهلوی اول(مدرسۀ البرز و ایرانشهر) - صفحه:171-189

  tick  مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدودۀ شهری پیرامون - صفحه:47-77

  tick  نقش تدابیر اقلیمی مبتنی بر جابه‌جایی فصلی در طب سنتی بر سلامت انسانو تاثیر آن بر شکل‎گیری سازمان فضایی معماری مسکونی سنتی ایران - صفحه:97-123

  tick  واکاوی سبک‌های یادگیری دانشجویان برای ارتقای آموزش معماری(مطالعۀ موردی: دانشجویان معماری دانشگاه ارومیه) - صفحه:149-169

  tick  واکاوی نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و راه‌های آن از آغاز اسلام تا پیش از حملۀ مغول - صفحه:79-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved