>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شهری   
سال:1398 - دوره: - شماره:32


  tick  اثرات پیکره بندی فضایی بر جدایی گزینی اجتماعی در بافت‌ فرسوده گلستان، سبزوار - صفحه:33-46

  tick  ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک شهری و تاثیر آن برسطح اضطراب شهروندان شهر سنندج - صفحه:117-127

  tick  ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربری های آموزشی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکی، مطالعه موردی دانشگاه کردستان - صفحه:77-88

  tick  بازتاب نقش نشانه‌شناسی در فرآیند گذر از فضا به مکان در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین - صفحه:47-64

  tick  تبیین تحقق فضایی چشم انداز استان فارس بر اساس علیت عدم قطعیت ها - صفحه:105-116

  tick  تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری با استفاده از مدل کانو و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان - صفحه:19-32

  tick  جستاری در هنجارهای کیفیت ادراک مکان در تجربه بازآفرینی فضای شهری مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران - صفحه:89-104

  tick  کارکرد معماری حسینیه‌ها به عنوان فضای باز شهری با استفاده از الگوی مسیر حرکت (نمونه موردی: حسینیه‌های شهر نائین) - صفحه:3-18

  tick  نقش ویژگی‌های کالبدی در پیش‌بینی شاخص‌های روانی و اجتماعی ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت - صفحه:65-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved