>
Fa   |   Ar   |   En
   جستاری در هنجارهای کیفیت ادراک مکان در تجربه بازآفرینی فضای شهری مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران  
   
نویسنده کریمی یزدی اعظم ,براتی ناصر ,زارعی مجید
منبع مطالعات شهري - 1398 - شماره : 32 - صفحه:89 -104
چکیده    فضای شهری عرصه بروز حیات جمعی و گفتمان اجتماعی در بستری واجد مولفه های پاسخ دهندگی به کیفیات مکان است. در نظر گرفتن کیفیات مکانی مورد ادراک کاربران یک فضای شهری هم تراز با مولفه های مکانی مدنظر سازندگان شهری، بیانگر توجه به بُعد اجتماعی فضا و زمینه ساز تحقق الگوی طراحی شهری ادراکی خواهد بود. کاربست این الگو در ساماندهی و احیای هر محیط شهری امکان توجه توامان به محیط شهری یا فضا، کاربران در فضا و طراحان بر فضا را در برداشت کیفیات ادراک شده از مکان فراهم می سازد. این امر ضرورت مشارکت فعال شهروند در اقدامات مداخله در عرصه های شهری را مطرح می کند. این مقاله سعی دارد مولفه های مرتبط با هر یک از ابعاد کیفیت محیط شهری، هنجارها و سنجه های ابعاد طراحی شهری و به عنوان زیربنای پژوهشی این مقاله، زیرسنجه ها و سیاست های ابعاد ادراکی و معنایی طراحی شهری را به دست دهد. گفتنی است در ارزیابی سنجه های ادراکی مکان مورد پژوهش مجموعه شهری امامزاده صالح (ع) تجریش داده های کمّی و کیفی حاصل از پرسشنامه در برداشت اطلاعات ذهنی مخاطبان از کیفیات مکان، در قالب نقشه و نمودار به روش توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بنابراین رویکرد پژوهش، روش تحقیق پیمایشی نتایج حاصل از اطلاعات پژوهش،تحلیل محتوا ومطالعه موردی است. ارزیابی ادراک فضای شهری، مولفه های دخیل در ادراک فضایی را از طریق شیوه انتظام سنجه ها با کلاسه هنجارهای کیفی ادراکی ادراک بصری، تعامل ذهنی با محیط، نظم، و کیفیت دید و منظر در بُعد ادراکی و هنجارهای کیفی ادراکی خوانش، معناداری ارتباطی و هویت در بُعد معنایی فضای شهری به دست می دهد. نتیجه این امر در بازآفرینی مجموعه شهری، تصور آیندهمحدوده پژوهشی منطبق بر هنجارهای ادراکی معنایی مکان، ما را به بیان مجموعه ای از اهداف در راستای سنجه های هنجارهای کیفی ابعاد ادراکی معنایی پاسخ دهندگی محیطی، تدوین اصول طراحی، اهداف طراحی و سیاست های اجرایی طراحی رهنمون می سازد. در این راستا این مقاله بدین سئوالات پاسخ می گوید: سنجه ها و هنجارهای کیفی مطرح در ارزیابی ابعاد ادراکی معنایی مکان کدامند؟ کدامین سیاست های طراحی امکان حصول به سنجه ها و هنجارهای ادراکی معنایی مکان را به صورت عام مقدور می سازد؟ چگونه سنجه های ادراکی معنایی درتصور آینده محدوده پژوهش، و بیان اهداف کلان آن و از آن ره در تدوین اصول طراحی، اهداف (خُرد) طراحی و سیاست های اجرایی فرآورده طراحی لحاظ می شود.
کلیدواژه بازآفرینی، مشارکت، مکان، هنجارها و سنجه های ادراکی_ معنایی
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره), گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), گروه شهرسازی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved