>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شهری   
سال:1397 - دوره: - شماره:28


  tick  ارزیابی تطبیقی گذرگاه‌های همسطح و پل‌های عابر پیاده در قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان کریمخان زند شهر تهران) - صفحه:29-40

  tick  اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در پهنه های برش عرضی نواحی شهری (مطالعه موردی: منطقه6 شهرمشهد) - صفحه:65-78

  tick  بررسی روش ترکیبی در تشخیص جزایر گرمایی و راهکار تعدیل از طریق ظرفیت فضای سبز شهری (مورد مطالعه: شهر اصفهان) - صفحه:41-54

  tick  تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری، مورد مطالعه: شهر زنجان - صفحه:91-100

  tick  رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا، مطالعه موردی: ریخت-گونه های شهر اصفهان - صفحه:55-64

  tick  مدل سلسله مراتبی ارزیابی سازگاری روانی در جهت نیل به آسایش حرارتی و حس مکان در فضاهای شهری - صفحه:79-90

  tick  مدل پیشنهادی تراکم سکونت و توزیع فعالیت برای انطباق با اصول Tod (مورد مطالعه: منطقه 12 شهر تهران) - صفحه:17-28

  tick  معیارهای موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب (مطالعه موردی: شهر تهران) - صفحه:3-16
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved