>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری، مورد مطالعه: شهر زنجان  
   
نویسنده مقدم شهرزاد ,فنی زهره ,رضویان محمدتقی
منبع مطالعات شهري - 1397 - شماره : 28 - صفحه:91 -100
چکیده    امروزه، شهرها به دلایلی از جمله ساختار مکانی، روابط و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فضایی به سرعت در حال تغییر و تحول‌اند.  این موضوع بیانگر توجه اساسی به نگرش‌های جدید در مدیریت شهری است. از سویی  فضاهای شهری به عنوان تجلیگاه کالبدی شهر باید بسترهای لازم را در دسترسی و تامین خدمات مورد نیاز استفاده‌کنندگان فراهم سازند و از دگر سو شرایطی را ایجاد کنند تا همه استفاده‌کنندگان و شهروندان  (اعم از مرد و زن) به گونه‌ای عادلانه از فضا بهره جویند. در همین راستا هدف پژوهش، تحلیل عوامل موثر بر رفتار یا الگوی سفر زنان در سطح شهر زنجان است. روش مطالعه توصیفی_تحلیلی و دارای ماهیتی کاربردی است. جامعه آماری تحقیق زنان 50-15 ساله شهر و حجم نمونه 383 نفر بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی اطلاعات برداشت شده است. پردازش داده‌ها با نرم افزار spss و آزمون کروسکال_والیس،  تحلیل واریانس صورت گرفته است. به منظور آزمون پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. اطلاعات مستخرج از پرسشنامه نشان دهنده وجود رابطه معنی داری بین مالکیت خودرو، اشتغال، ساختار خانوار و رفتار سفر است. نتایج نشان می دهد، ضریب بالای  مالکیت اتومبیل شخصی سبب تحرک بیشتر زنان شاغل در سطح شهر شده است. در این میان زنان دارای فرزند بیش از مردان در طول روز رانندگی می‌کنند و به منظور انجام امور روزانه وابستگی بیشتری به اتومبیل شخصی دارند؛ چرا که حمل ونقل عمومی نتوانسته پاسخگوی نیازهای جابه جایی و دسترسی سریع زنان در جامعه شهری باشد.
کلیدواژه عدالت جنسیتی، زنان، رفت‌و‌آمد شهری، رفتار سفر، شهر زنجان
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه شهیدبهشتی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved