>
Fa   |   Ar   |   En
   اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در پهنه های برش عرضی نواحی شهری (مطالعه موردی: منطقه6 شهرمشهد)  
   
نویسنده نوریان فرشاد ,عبدالله پور سجاد ,قاضی رضا
منبع مطالعات شهري - 1397 - شماره : 28 - صفحه:65 -78
چکیده    کم توجهی به کیفی بودن مفهوم توسعه به وسیله مدیریت شهری و رو نمودن به راه حل های کمی که مفهوم رشد را در بسیاری از مواقع جایگزین توسعه می کند، مشکلاتی برای شهرهای امروز به وجود آورده است. گسترش کالبدی، افزایش هزینه های حمل ونقل شهری، افزایش نگهداری تاسیسات زیربنایی و افزایش سرانه هزینه های خدمات رسانی از جمله این مشکلات هستند. این در حالی است که در بیشتر مواقع فضا برای توسعه در درون مرزهای شهری وجود دارد و یکی از گزینه های مناسب توسعه، بهره گیری از رویکرد توسعه میان افزاست. در این میان توجه به عواملی که می تواند راهبردها و سیاست های توسعه میان افزا را حمایت کند، حائز اهمیت است. پهنه بندی برش عرضی با توجه به ماهیتی که دارد، می تواند به عنوان یکی از روش های منطقه بندی از رویکرد توسعه میان افزا حمایت کند. از این رو هدف مقاله حاضر، اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در پهنه های برش عرضی منطقه شش شهر مشهد است که براین اساس روش آن، توصیفی_تحلیلی و برای گردآوری داده ها از سه روش بررسی اسنادی، مشاهده میدانی و پیمایشی(توزیع پرسشنامه) بهره گرفته شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار arcgis ،  spss و expert choice استفاده شده و از روش ahp برای وزن دهی معیارهای پهنه بندی برش عرضی و آزمون فریدمن برای اولویت بندی راهبردها استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده در قالب روش سلسله مراتبی و نرم افزار expert choice، معیارهای تراکم(0.386)، ویژگی بافت(0.235)، دسترسی(0.130)، فاصله از کاربری ها (0.080) بیشترین وزن را از بین معیارهای پهنه بندی برش عرضی کسب کردند و نمونه مورد مطالعه در چهار تی زون (t3, t4, t5,t6) و دو پهنه ویژه (پهنه کشاورزی و پهنه نیروگاه برق) دسته بندی شد. همچنین مهمترین راهبردهای توسعه میان افزا برای تی زون هسته شهری (t6) به ترتیب، کاهش ناسازگاری فعالیتی(w3t4)، تقویت مشارکت مردمی (w1t2) و افزایش شدت استفاده از زمین در قطعات کم ارتفاع محور(w5o2) شناسایی شده است.
کلیدواژه توسعه میان افزا، پهنه بندی برش عرضی، تی- زون، منطقه شش شهر مشهد
آدرس دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا, دانشکده شهرسازی, ایران, دانشگاه هنرتهران, دانشکده معماری و شهرسازی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved