>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شهری   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:25


  tick  اثرگذاری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر ساختار کالبدی – فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق (مطالعه موردی شهر اصفهان) - صفحه:77-90

  tick  ارزیابی قلمروهای همگانی براساس مشاهده و تحلیل الگوهای فعالیتی رفتاری (موردپژوهی: پیاده‌راه احمدی شیراز) - صفحه:45-62

  tick  بررسی تاثیر رویت‌پذیری فضای کالبدی بر رفتار عابران پیاده در میادین شهری با کمک تحلیل‌های مبتنی بر آیزویست سه‌بعدی (مطالعه موردی: سبزه‌میدان تهران) - صفحه:101-115

  tick  تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: مطالعه موردی استان فارس - صفحه:91-100

  tick  سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی زمانی، مطالعه موردی: شهر ارومیه - صفحه:63-76

  tick  شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان - صفحه:31-44

  tick  مطالعه تطبیقی مراکز محله ای شهر یزد بر مبنای شاخص های مرکز محله ایده آل با رویکرد تحلیلی Fmea (مطالعه موردی: مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی و پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد) - صفحه:3-16

  tick  معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 و منطقه 4 شهرداری تهران) - صفحه:17-30
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved