>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اثر تنش گرمای آخر فصل بر رشد دانه و عملکرد کمی و کیفی گندم نان بهاره در اهواز - صفحه:45-57

  tick  اثر محلول‌پاشی سولفات روی و جلبک دریایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی طالبی محلی کرمانشاه (کالک) - صفحه:17-28

  tick  اثرات برهمکنش بور و سیلیسیوم بر رشد، شاخص کلروفیل و تجمع اسیمولیت ها در اندام‌های مختلف دانهال‌های جوان انبه - صفحه:1-15

  tick  ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ‌های عدس در مرحله گل‌دهی و تکمیل نیام - صفحه:59-71

  tick  بررسی شاخص‌های رشدی و ویژگی‌های کیفی هیبریدهای ذرت علوفه‌ای در تاریخ‌ کاشت‌های مختلف در ورامین - صفحه:29-44

  tick  بهبود اندام‌زایی شاخساره نابه‌جا و تشکیل پینه از ریزنمونه‌های برگ اطلسی دورگه (.Petunia Hybrida L) با استفاده از بنزیل آدنین (Ba) و نفتالن استیک اسید (Naa) - صفحه:73-85

  tick  تاثیر تنش خشکی و استفاده از کود ورمی‌کمپوست روی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد و عملکرد لوبیا سبز (.Phaseolus Vulgaris L) - صفحه:103-115

  tick  تاثیر تنظیم‌کننده‌های رشد سیتوکینینی بر باززایی مستقیم پنج رقم سیب‌زمینی - صفحه:137-149

  tick  تاثیر محلول‌پاشی سیلیسیم بر ویژگی‌های مورفو- فیزیولوژیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گندم در شرایط کم‌آبیاری - صفحه:87-102

  tick  شبیه‌سازی رشد، عملکرد، نیتروژن دانه و کارایی مصرف آب ارقام ذرت دانه‌ای با استفاده از مدل Ceres-Maize - صفحه:117-135
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved