>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی پیشرفته ریاضی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:2


  tick  ابر کارایی بر پایه مدل Sbm درتحلیل پوششی داده های فازی تعمیم یافته - صفحه:126-145

  tick  ارائه یک مدل جدید عدد صحیح آمیخته و یک روش تکراری برای مسئله زمان بندی و برنامه ریزی خطوط لوله چند فرآورده ای نفت - صفحه:106-125

  tick  بازنگری رهیافت نارایانا بر قضیه چانگ ‌ ‌فِلر - صفحه:206-212

  tick  برآورد قابلیت اعتماد، در مدل تنش-مقاومت چند مولفه‌ای بر پایه توزیع گومپرتز - صفحه:33-52

  tick  برنامه ریزی درجه دوم محدب تعمیم یافته برای حل دستگاه های خطی فازی - صفحه:146-170

  tick  بهبود یک روش آزمون فرضیه و فاصله اطمینان در رگرسیون خطی تک متغیره فازی - صفحه:1-32

  tick  تحلیل داده های فضایی-زمانی: مطالعه موردی داده های میانگین سرعت باد روزانه استان زنجان - صفحه:53-76

  tick  تعمیم مفهوم کارای منصف در مسائل بهینه‌سازی چندهدفی - صفحه:171-190

  tick  مدلسازی آشوب در دستگاه‌های دینامیکی قطعه‌ای هموار با یک نقطه‌ی ناپیوستگی - صفحه:93-105

  tick  مدل‌سازی تاثیر تغییرات فصلی و مرگ‌ومیر زنبورهای پرستار در کلونی زنبور عسل - صفحه:77-92

  tick  نگاشت های R -S پیوسته - صفحه:213-225

  tick  گراف تسلط کلمات دودویی - صفحه:191-205
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved