>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:2


  tick  اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی، در مولفه‌های بازداری رفتاری و حافظه فعال کودکان پسر اوتیستیک با عملکرد بالا - صفحه:143-163

  tick  اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد (Act)، بر نشخوار فکری در دختران نوجوان ورزشکار حرفه‌ای دارای آسیب ورزشی - صفحه:165-180

  tick  بررسی نقش نواحی آهیانه خُلفی در تفکر خلاق واگرا از طریق تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (Tdcs) - صفحه:209-224

  tick  تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه فعال و سرعت پردازش در کودکان و نوجوانان سرطانی بقایافته - صفحه:225-240

  tick  تاثیر ذهن‌آگاهی و مدیریت خشم بر خشم، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان آزاررسان پسر دوره متوسطه اول - صفحه:101-120

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر علائم خودآزاری دختران نوجوان شهرکرج - صفحه:241-253

  tick  تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج - صفحه:121-141

  tick  رابطه‌ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و افسردگی در دختران دارای روابط عاطفی: نقش میانجی مشکلات بین‌فردی - صفحه:273-291

  tick  شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مولفه‌های موثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم با روش دیمتل فازی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان خرم‌آباد) - صفحه:181-208

  tick  طراحی مدل ساختاری روابط سبک‌های رهبری ادراک‌ شده، خودکارآمدی و توانمندسازی ساختاری با توانمندسازی روان‌شناختی دبیران - صفحه:255-272

  tick  طراحی و تدوین برنامه مداخله روان‌شناختی خانواده‌محور: ارزیابی اثربخشی در رضامندی زوجیت والدین شاغل دارای نوجوان - صفحه:23-41

  tick  مقایسه عوامل موثر بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه هشتم در کشورهای ایران و کره، مبتنی بر داده‌های تیمز - صفحه:61-82

  tick  نقش زیست‌نشانگرهای برگرفته از تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی در تشخیص زنان و مردان افسرده - صفحه:83-99

  tick  نقش واسطه‌ای پریشانی روان‌شناختی، راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و راهبرد سرکوبگری تنظیم هیجان در رابطه خشونت خانگی و عملکردهای شناختی در زنان قربانی خشونت - صفحه:1-21

  tick  واکاوی میزان استرس درمان‌گران در هنگام تشخیص و درمان اختلال‌های روانی، برپایه مدل فرایند جست‌وجوی اطلاعات کولثاو - صفحه:43-60
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved