>
Fa   |   Ar   |   En
   به زراعی کشاورزی   
سال:1398 - دوره:21 - شماره:4


  tick  اثر تنش شوری بر واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاهچه‌های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای - صفحه:447-458

  tick  اثر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر مقاومت به تنش شوری در دو رقم کلزا - صفحه:353-366

  tick  بررسی امکان استفاده از شبدر ایرانی بعنوان گیاه پوششی همراه در کلزا برای کنترل علف های هرز - صفحه:337-351

  tick  بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی، عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج - صفحه:435-445

  tick  تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی - صفحه:407-422

  tick  تاثیر تنش کم آبی، متانول و اسید هیومیک بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و کارایی مصرف آب کاسنی - صفحه:393-406

  tick  تاثیر کاربرد اسید آمینه و روی بر جذب و انتقال روی و آهن در کلزا در شرایط کشت محلول - صفحه:379-392

  tick  تاثیر محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کلزا تحت شرایط تنش خشکی - صفحه:367-377

  tick  مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه‏ دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه‏ ای - صفحه:423-434
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved