>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای دانش زمین   
سال:1400 - دوره:12 - شماره:48


  tick  الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران - صفحه:86-107

  tick  انتخاب بهترین سناریو برای مدیریت پسماند شهری با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات و ماتریس Swot (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) - صفحه:32-49

  tick  بررسی تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان نور ورودی و شرایط حرارت داخلی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول) - صفحه:19-31

  tick  بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی توده‌سنگ‌های میزبان تونل قطعه سوم آزاد‌راه ارومیه تبریز و پیشنهاد سیستم نگهدارنده بر اساس روش‌های تجربی و عددی - صفحه:123-146

  tick  بررسی پراکنش و منشا فلزات سنگین در آلودگی زمین زاد منابع خاک حوضه آبریز بردسیر (استان کرمان) - صفحه:233-244

  tick  جایگاه تکتونوماگمایی و دما فشارسنجی گدازه‌های حدواسط پالئوژن گنجین براساس کانی کلینوپیروکسن، شاهدی بر ماگماتیسم جنوب طارم (آذربایجان شرقی) - صفحه:245-260

  tick  زیست سیاست و تاثیر آن بر جوامع اطراف هامون جازموریان - صفحه:108-122

  tick  زیست‌چینه‌نگاری و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر زیرین زون البرز بر مبنای فرامینیفرهای بنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی - صفحه:166-188

  tick  شبیه‌سازی سیلاب‌های رودخانه مِرِگ با استفاده ازمدل هیدرولیکی Hec_Ras (مطالعه موردی: حدفاصل بین روستای دار امرود علیا تا چالابه سفلی، حوضه آبریز ماهیدشت، استان کرمانشاه) - صفحه:68-85

  tick  طبقه‌بندی مارن‌های استان زنجان براساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تحلیل خوشه‌ای - صفحه:1-18

  tick  مطالعه زادگاه و دگرگونی درجه پائین میکاشیست های حاشیه قاره‌ای مرتبط با آمیزه رنگین گیسیان جنوب ارومیه - صفحه:147-165

  tick  مطالعه ژئوشیمیایی و کروماتوگرافی گازی بر روی نفت تولیدی به روش پیرولیز آبی از نمونه‌های شیل نفتی حاوی کروژن نوع Ii در منطقه قالی کوه لرستان ایران - صفحه:213-232

  tick  ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانه‌زایی، ژئوشیمی، و میانبار ‌سیال کانسار مس باغ‌ خشک، سیرجان، جنوب‌شرق ایران - صفحه:189-212

  tick  پهنه‌بندی حوزه آبخیز زیارت از نظر میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل Slemsa - صفحه:50-67
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved