>
Fa   |   Ar   |   En
   زبانشناسی و گویش های خراسان   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:1


  tick  بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژبستی مفعول در فارسی - صفحه:227-259

  tick  بررسی انگیزه باهم آیی واژگانی بر پایه معناشناسی قالبی: نمونه موردی دست - صفحه:225-193

  tick  بررسی علل رمزگردانی و انواع آن در بین دبیران مرد و زن دوزبانه ترکی آذری- فارسی زبان در شهر ارومیه - صفحه:39-59

  tick  بررسی کنش گفتار «دروغ» و رابطه آن با متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، منطقه جغرافیایی و مذهب - صفحه:85-110

  tick  تحلیل خطبه شِقشِقیّه با تکیه بر بافت‌شناسی اجتماعی- سیاسی، نظریه فراگفتمان و مبانی بلاغت - صفحه:173-192

  tick  تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از گفتمان نماها در گفتمان روایی: مطالعه موردی کودکان فارسی‌زبان یازده ساله تهرانی - صفحه:141-172

  tick  توجیه تقابل های استعاریِ حوزۀ مفهومی «مرگ» در قالب نظریۀ تصویرگونگی - صفحه:285-311

  tick  فرآیند حذف در زبان فارسی - صفحه:1-38

  tick  کاربرد پرسشی‌ها در بازجویی - صفحه:313-333

  tick  کارکرد ارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچک قرضی دوجزئی در گونه ترکی اسفیدانی - صفحه:261-284

  tick  نگاه فرهنگ‌شناختی به کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: مطالعه‌ موردی کتاب‌های موسسه دهخدا - صفحه:61-84

  tick  نگرشی نقشی-رده شناختی به کارکرد ساخت های کامل در زبان فارسی - صفحه:111-139
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved