>
Fa   |   Ar   |   En
   رخساره های رسوبی   
سال:1388 - دوره:2 - شماره:1


  tick  بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در ناحیه جزه (جنوب کاشان) - صفحه:81-94

  tick  تحلیل رخساره ای و محیط رسوبی نهشته های مخلوط سیلیسی آواری ـ کربناته سازند شیرگشت در بلوک کلمرد، ایران مرکزی - صفحه:1-23

  tick  تفسیر تغییرات تراز آب دریای خزر با استفاده از داده‌های پذیرفتاری مغناطیسی رسوبات بستر - صفحه:41-60

  tick  جایگاه تکتونیکی رخساره های رسوبی مجموعه پی سنگی حوضه کپه داغ - صفحه:61-80

  tick  دیرینه شناسی و دیرینه زیست جغرافیای مرجانهای اسکلراکتینیا در واحدهای کربناته رودیست‏دار سازند تاربور، برش سمیرم - صفحه:25-40

  tick  مطالعه کورتکس اووییدهای آهن دار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل آنها - صفحه:95-105

  tick  مطالعه ماکروفسیلهای گیاهی سازند شمشک در ناحیه غزنوی ـ فارسیان، در مسیر جاده شاهرود ـ آزاد شهر (البرز شرقی)، شمال ایران: کاربرد چینه شناسی ناحیه‌ای و آب و هوای دیرینه - صفحه:106-114

  tick  نانواستراتیگرافی سازند سنگانه در برش مزدوران (کپه داغ) - صفحه:115-128
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved