>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش آب در کشاورزی   
سال:1398 - دوره:33 - شماره:2


  tick  اثر سیاست‌های پیشنهادی قیمت‌گذاری آب بر مزیت نسبی محصولات کشاورزی شهرستان کاشمر - صفحه:315-326

  tick  اثرات تغییراقلیم و خشکسالی روی ریسک درآمدی و الگوی کشت زراعی در شبکه آبیاری دشت قزوین - صفحه:265-281

  tick  اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهره‌وری آب ذرت‌دانه‌ای درایستگاه اسلام آباد غرب - صفحه:189-204

  tick  بررسی کاربرد آب‌های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه‌ای (Sorghum Bicolor) در مازندران - صفحه:205-216

  tick  برهمکنش مقادیر آب و کودهای آلی و شیمیایی بر بهره وری آب گیاه سیر در زهک دشت سیستان - صفحه:249-263

  tick  بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل Aquacrop - صفحه:299-314

  tick  تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa L.) در شهرستان رشت - صفحه:283-297

  tick  تاثیر تنش آبی بر عملکرد و دمای برگ گیاه مرزه و تعیین شاخص Cwsi - صفحه:237-247

  tick  تاثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره وری آب سیب زمینی - صفحه:217-235

  tick  تعیین ضریب گیاهی چغندرقند با استفاده از لایسیمتر در دشت اردبیل و مقایسه آن با داده‌های جهانی فائو - صفحه:175-188

  tick  شبیه‌سازی پیاز رطوبتی در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با مدل رگرسیون غیرخطی - صفحه:327-338

  tick  مقایسه آب مصرفی باغات پسته در شرایط شور با نیاز آبی و تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده به روش سبال در دشت بهادران در استان یزد - صفحه:163-173
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved