>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:11


  tick  ارزیابی آزمون گاما و منحنی‌های اندرو به‌منظور تخمین مقدار رسوب معلق حوزه‌های آبخیز جنوب و جنوب شرقی دریای خزر - صفحه:47-58

  tick  ارزیابی پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان طی دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم - صفحه:24-35

  tick  بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه ها با استفاده از شاخص های لیوپولد و کورنایس (مطالعه موردی: رودخانه ی بابل رود و سجاد رود) - صفحه:152-161

  tick  بررسی امکان کاربرد سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (Anfis) در برآورد بار رسوب معلق بابل‌رود - صفحه:15-23

  tick  بررسی تاثیر شدت چرا بر برخی مشخصه های فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی در حوزه آبخیز واز، استان مازندران - صفحه:111-123

  tick  بررسی تغییرات دما و بارندگی در سواحل جنوبی دریای خزر و مقایسه آن با تغییرات در مقیاس جهانی و نیمکره شمالی - صفحه:90-100

  tick  بررسی مقادیر فرسایش و تلفات خاک در سطح کشور با استفاده از ارقام اندازه‌گیری شده روش سزیم 137 و پلات‌های آزمایشی - صفحه:137-151

  tick  تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی با روش حد آستانه ثابت (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه) - صفحه:59-72

  tick  تحلیل دقت روش های زمین آمار در تهیه پراکنش مکانی دمای هوا در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کارون) - صفحه:36-46

  tick  تعیین توان حوزه آبخیز بابلرود برای کاربری های مختلف با استفاده از فنون تصمیم گیری چندمعیاره - صفحه:171-181

  tick  توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم در راستای مدیریت مشارکتی و جامع آبخیز چهل چای استان گلستان - صفحه:124-136

  tick  شبیه سازی جریان در مجاری آبروی زیرزمینی و سطحی با مدل Epa-Swmm (مطالعه موردی: حوزه شهری بابلسر) - صفحه:162-170

  tick  مدل‌سازی بارش- رواناب در شرایط تغییر اقلیم به منظو ر پیش‌بینی جریانات آتی حوزه صوفی‌چای - صفحه:1-14

  tick  مقایسه دو روش Iucn و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ارزیابی پایداری حوزه آبخیز (مطالعه‌ی موردی: طالقان- زیدشت 1) - صفحه:73-89

  tick  پهنه بندی حساسیت خطر زمین لغزش با استفاده از مدل نروفازی در حوزه آبخیز واز - صفحه:101-110
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved