>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:7


  tick  برآورد حجم رسوبات و بررسی عوامل محیطی موثر بر آن با استفاده از مدلMpsiac در محیطGis (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سولقان قم) - صفحه:101-113

  tick  بررسی ارتباط عناصر غذایی خاک با پوشش گیاهی در حوزه آبخیز لار - صفحه:42-56

  tick  بررسی الگوی رسوب گذاری مخزن سد شهید رجایی با استفاده از مدل عددیGstars3.0 - صفحه:16-29

  tick  بررسی تاثیر سازه های عرضی بر تشدید سیل گیریدر حوزه آبخیز منشاد یزد - صفحه:30-41

  tick  تخمین دبی روزانه با استفاده از مدل Ihacres در برخی از حوزه‌های آبخیز استان گلستان - صفحه:114-127

  tick  تعیین الگوی توزیع منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز الشتر، استان لرستان) - صفحه:57-69

  tick  تغییرات مکانی و فصلی رسوب معلق در ایستگاه های واقع در طول رودخانه گرگانرود، استان گلستان - صفحه:1-15

  tick  شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل Hec-Ras در محیط Gis (مطالعه موردی: رودخانه بشار، استان کهگیلویه و بویراحمد) - صفحه:70-84

  tick  مدل‌سازی جریان‌های کم با استفاده از شاخص‌های اقلیمی دما و بارش(مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) - صفحه:85-100
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved