>
Fa   |   Ar   |   En
   گیاه پزشکی   
سال:1398 - دوره:42 - شماره:1


  tick  اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش گیاهی تنداکسیر Tondexir® و حشره‌کش شیمیایی ایندوکساکارب Avaunt® روی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Meyrick Tuta Absoluta - صفحه:46-63

  tick  ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات (Heterodera Filipjevi) در شرایط گلخانه - صفحه:65-77

  tick  بررسی تاثیر عصاره‌های سیر و آویشن شیرازی بر روی بیماری کپک سبز (Penicillium Digitatum) و بعضی از مکانیسم‌های دفاعی در پرتقال - صفحه:91-118

  tick  بیواکولوژی سوسک‌های قهوه‌ای گندم Miltotrogus Caucasicus و Tanyproctus Ganglbaueri در غرب ایران - صفحه:19-31

  tick  تاثیر صابون روغن نارگیل و عصاره فرآوری‌شده فلفل قرمز در مقایسه با کنه‌کش پروپارژیت روی کنه انجیر،Eotetranychus Hirsti Baker & Pritchard، در شرایط صحرایی - صفحه:33-43

  tick  تاثیر کاربرد جداگانه و توام زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus Fabarum و کفشدوزک شکارگر Hippodamia Variegata، در کنترل شته جالیز Aphis Gossypii روی خیار - صفحه:1-17

  tick  خاموشی ژن سم زدای Cyp6cm1 در سفیدبالک پنبه (.Gennadius) Bemisia Tabaci با استفاده از تکنیک Rnai - صفحه:79-89
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved