>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1398 - دوره:35-2 - شماره:1/2


  tick  اثر مقاومت کششی با احتساب اثر اندازه و سرعت بارگذاری در طراحی بهینه ی سدهای بتنی قوسی - صفحه:65-73

  tick  ارزیابی قابلیت روش اجزاء محدود در بررسی تاثیر پهنای ورق و سوراخ در عامل شدت تنش در ورق ترک‌دار - صفحه:115-121

  tick  بررسی تاثیر استفاده از جداساز در عملکرد لرزه یی مخازن هوایی آب - صفحه:123-130

  tick  بهسازی لرزه‌یی سد بتنی وزنی به وسیله‌ی میراگر لاستیکی با استفاده از آنالیز احتمالاتی - صفحه:131-142

  tick  تاثیر شرایط زمین‌شناسی و خصوصیات ژئوتکنیکی نهشته‌ها در ایجاد گسیختگی زمین در شرق سمنان - صفحه:3-10

  tick  تحلیلی کمّی و چندجانبه از انتقال‌پذیری مدل تولید سفر لوجیت رتبه‌یی (مطالعه‌ی موردی: شهرهای قزوین و اسلامشهر) - صفحه:11-18

  tick  تلفیق مدیریت ریسک و سیستم استنتاج فازی جهت برآورد زمان انجام پروژه‌ها در پالایشگاه‌های گاز (مطالعه‌ی موردی: پروژه‌ی احداث مجتمع پردیس خانگیران) - صفحه:41-49

  tick  شناسایی خسارت سازه ها با استفاده از آنالیز موجک بسته یی و کاهش ابعاد داده - صفحه:85-91

  tick  کنترل نیمه فعال سازه ی معیار جداساز لرزه یی با استفاده ازجداساز های لغزشی انحناء متغیر - صفحه:51-64

  tick  مدل‌سازی عددی جریان در کانال‌های پیچان‌رودی با مقطع مرکب ذوزنقه‌یی - صفحه:75-83

  tick  مدل‌سازی میزلرزه برای جداسازی لرزه‌یی مدفن زائده‌های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمینی (مطالعه‌ی موردی:مدفن کهریزک تهران) - صفحه:105-113

  tick  مطالعه امکان سنجی استفاده از دیوار خاکی منجمد جهت نگهداری گودها (مطالعه موردی: قطار شهری تبریز) - صفحه:93-103

  tick  مطالعه ی تحلیلی رفتار لرزه یی دیوار حائل در خاک ناهمگن - صفحه:31-40

  tick  مقایسه‌ی نتایج استخراج نیمرخ سرعت موج برشی ساختگاه با استفاده از دو روش معکوس بیشینه‌ی بیضویت و تحلیل طیفی امواج سطحی (مطالعه‌ی موردی: شهر کرمانشاه) - صفحه:19-29
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved