>
Fa   |   Ar   |   En
   سلول و بافت   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اثر ویتامین D بر بیان پروتئین اصلی میلین (Myelin Basic Protein) در جسم پینه ای مغز مدل موش انسفالومیلیت اتوایمون تجربی القا شده با کاپریزون - صفحه:314-321

  tick  بررسی اثرات سمیت سلولی و آپوپتوزیسی داروی اگزالی پلاتین بر روی رده سلولی سرطان کولون (Ht29) و آنالیز بیان ژن‫های آپوپتوزیسی کاسپاز 3 و کاسپاز 9 توسط روش Real Time Pcr‬‬‬‬‬‬ - صفحه:364-373

  tick  بررسی اثراتResveratrol بر تکثیر و شکل گیری کلنی سلول‌های بنیادی جنینی انسانی منفرد شده - صفحه:322-331

  tick  بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای - صفحه:354-363

  tick  بررسی تغییرات بافت شناسی و سلولی در جمعیت های گونه Nepeta Heliotropifolia در ایران - صفحه:387-396

  tick  تاثیر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ نژادفراهانی پس از انجماد-ذوب - صفحه:374-386

  tick  تازه های فریز اسپرم انسانی در درمان ناباروری: یک مطالعه مروری - صفحه:332-353

  tick  جداسازی، کشت و تعیین هویت سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی با استفاده از روش اکسپلنت_آنزیمی - صفحه:303-313
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved