>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات سمیت سلولی و آپوپتوزیسی داروی اگزالی پلاتین بر روی رده سلولی سرطان کولون (Ht29) و آنالیز بیان ژن‫های آپوپتوزیسی کاسپاز 3 و کاسپاز 9 توسط روش Real Time Pcr‬‬‬‬‬‬  
   
نویسنده یونسی بهنام ,میرزایی امیر ,علی عسگری الهه
منبع سلول و بافت - 1396 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:364 -373
چکیده    هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی داروی اگزالی پلاتین بر رده سلولی سرطان کولون (ht29) و آنالیز بیان ژن های آپوپتوزی کاسپاز 3 و 9 می باشد.مواد و روش‫ها: در این مطالعه، ابتدا سمیت سلولی داروی اگزالی پلاتین بر روی رده سلولی ht29 با استفاده از روش mtt‌ در غلظت‫های 100، 50، 25، 12/5، 6/25 و 3/125 میکروگرم در میلی لیتر بررسی شد و غلظت 50 درصد کشندگی (ic50) آن تعیین شد. پس از تیمار سلول‫ها با غلظت ic50، rna سلول‫ها استخراج شده و به cdna تبدیل شد و میزان بیان ژن‫های آپوپتوزیسی کاسپاز 3 و 9 نسبت به ژن مرجع β-actin با استفاده از روش real time pcr بررسی شد.نتایج: تیمار سلول‫ها در غلظت های مختلف نشان داد که داروی اگزالی پلاتین در غلظت 100 میکروگرم در میلی‫لیتر بیشترین اثر سمیت سلولی را دارد که از لحاظ آماری معنی‫دار می‫باشد و میزان ic50 µg/ml 6 محاسبه شد. هم‫چنین، نسبت بیان ژن‫های آپوپتوزیسی کاسپاز 3 و 9 به ژن مرجع در رده سلولی ht29‌ تیمار شده با اگزالی پلاتین به‫ترتیب به‫میزان (p<0.001) 2.69±0.72 و (p<0.001) 3.26±0.56 افزایش یافت.نتیجه گیری: با توجه به سمیت سلولی و القای فرایند آپوپتوزیس در رده سلولی سرطان کولون توسط داروی اگزالی پلاتین، می‫توان نتیجه گیری کرد که داروی اگزالی پلاتین گزینه مناسب جهت درمان سرطان کولون می‫باشد.
کلیدواژه اگزالی پلاتین، سرطان کولون، سمیت سلولی، آپوپتوزیس
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved