>
Fa   |   Ar   |   En
   ماشین های کشاورزی   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:1


  tick  ارزیابی اثرات کنترل دما و رطوبت در تولید خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج - صفحه:38-45

  tick  ارزیابی پارامترهای فنی و زراعی روش‌های کاشت گندم با مقادیر مختلف بذر در جنوب خوزستان - صفحه:46-57

  tick  بررسی تاثیر ارتفاع سقوط، سرعت حرکت نقاله و جنس سطح برخورد بر سطح و حجم کوفتگی سیب رقم گلدن دلیشز - صفحه:19-27

  tick  بررسی تغییرات و مدل سازی ریاضی چروکیدگی سیر (Allium Sativum L.) در طی خشک کردن به صورت همرفتی - صفحه:67-73

  tick  بررسی و تعیین میزان توان، سوخت مورد نیاز و برخی خواص فیزیکی خاک در چند روش خاک‌ورزی - صفحه:11-18

  tick  تجزیه و تحلیل کارایی انرژی محصول خیار گلخانه ای به روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی (شهرستان شهرضا - استان اصفهان) - صفحه:28-37

  tick  طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازهگیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای تراکتورهای دو چرخ محرک موجود در کشور - صفحه:1-10

  tick  ویژگی‌های فیزیکی دانه در برخی ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کم آبی - صفحه:58-66
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved