>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:21


  tick  اثر پرتو گاما بر میزان رشد و تعیین دز مناسب به منظور افزایش تنوع ژنتیکی در ارقام بومی برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:130-138

  tick  اثر پیش تیمارهای دمایی و محیط کشت بر کال‌زایی و باززایی تلاقی‌های مرکب ارقام پر محصول برنج با لاین قائم - صفحه:108-114

  tick  ارزیابی تحمل به تنش خشکی هیبریدهای ذرت دانه ای - صفحه:89-99

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌ های بومی گاودانه ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:18-26

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختارشناسی توده‌های خربزه وحشی (Cucumis Melo Var. Agrestis) حاشیه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای مولکولی Aflp - صفحه:67-75

  tick  ارزیابی چندین صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از روش های آماری چند متغیره - صفحه:147-155

  tick  ارزیابی ژنتیکی خصوصیات ریشه لاین های دابل هاپلوئید جو در شرایط نرمال و تنش شوری - صفحه:115-121

  tick  باززایی اندام‌های هوایی گیاه دارویی بابونه شفاف (Anthemis Hyalina Dc.) - صفحه:76-81

  tick  بررسی برخی ارقام گندم از لحاظ صفات مورفولوژیکی و شاخص های تحمل به تنش خشکی - صفحه:44-55

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری برخی صفات زراعی در خانواده های ناتنی یونجه - صفحه:82-88

  tick  تاثیر تنش‌ های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی بذر گیاه قدومه (Alyssum Homalocarpum) - صفحه:139-146

  tick  تاثیر تنظیم کننده های رشد بر القای کالوس و باززایی برخی پایه‌های مرکبات - صفحه:166-174

  tick  تجزیه آماری عملکرد و صفات زراعی در بین نتایج تلاقی لاین‌های گندم تحت تنش شوری - صفحه:56-66

  tick  تجزیه همبستگی نشانگرهای اختصاصی مرتبط با زمان گلدهی در جو - صفحه:100-107

  tick  روابط بین صفات زراعی و فنولوژیک در لاین‌ های خالص حاصل از تلاقی بین ارقام روشن و سبلان گندم نان - صفحه:10-17

  tick  شناسایی آلل های موثر در سختی دانه ی ارقام مختلف گندم نان به کمک نشانگرهای مولکولی - صفحه:122-129

  tick  شناسایی نشانگر Rapd پیوسته با صفات مورفولوژیک و تعیین ساختار جمعیت در ارقام کتان زراعی (Linum Usitatissimum L.) - صفحه:156-165

  tick  شناسایی ژن های کنترل کننده صفات گیاهچه‌ای در جمعیت نوترکیب برنج ایرانی تحت تنش‌ خشکی - صفحه:1-9

  tick  مطالعه همبستگی و تجزیه علیّت عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ارقام و لاین های برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:36-43

  tick  گروه‌بندی جمعیت‌های مختلف گندم وحشی - صفحه:27-35
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved